Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Úvodem

Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Snahou Jihomoravského kraje je aktivní potírání korupce a vytváření nástrojů, které by tomuto negativnímu společenskému jevu účinně bránily.

Jedním z prvních kroků bylo spuštění webového portálu www.krajbezkorupce.cz. Jihomoravský kraj již koncem roku 2010 zřídil protikorupční linku, kam mohou občané sdělovat podezření z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Také byl přijat Kodex etiky Jihomoravského kraje, Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje a Protikorupční strategie, což je souhrnný dokument, v němž jsou obsaženy konkrétní návrhy, opatření, lhůty a termíny.

 

Jaké informace lze tedy na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje nalézt?

Sekce Veřejné zakázky se věnuje tématu a podrobnostem veřejných zakázek – kromě vzorů a metodických doporučení se lze proklikem dostat přímo na stránky obsahující profily jednotlivých zadavatelů a zjistit tak údaje o jimi zadávaných veřejných zakázkách.

V sekci Prodeje a pronájmy majetku jsou zveřejňovány prodeje a pronájmy nad jeden rok a přesahující roční plnění 100 tisíc korun – a to všechny, které se týkají krajem zřizovaných organizací.

V prokliku Protikorupční politika kraje jsou pak zveřejněny základní dokumenty kraje v této oblasti - Protikorupční strategie Jihomoravského kraje včetně zprávy o jejím plnění a její následná aktualizace a samozřejmě i oba kodexy.

V samostatné sekci nazvané Protikorupční linka jsou bližší informace o způsobu, jakým je možno podat podnět na Protikorupční linku Jihomoravského kraje a jsou zde zveřejňovány i pololetní informativní zprávy o podnětech přijatých prostřednictvím této linky. Je zde také platforma pro přímé podávání podnětů obsahujících podezření z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací krajem zřizovaných.

Informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje včetně základních údajů o podpořených subjektech lze najít v sekci Dotace.

Whistleblowing - ochrana osob, které oznamují porušení práva Unie.