Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Informace o dotacích poskytovaných JMK

Jednou z hlavních oblastí, v níž dochází k nakládání s veřejnými prostředky, je oblast poskytování finanční podpory. Jihomoravský kraj poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu žadatelům na projekty, akce či činnosti definované vyhlášenými dotačními programy, popř. na projekty, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačním programů, pokud existují v daném případě důvody hodné zvláštního zřetele. O poskytnutí dotace (včetně její výše) konkrétním žadatelům rozhoduje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. 
Mimo výše uvedenou finanční podporu poskytovanou z rozpočtu Jihomoravského kraje je kraj také zapojen do systému poskytování finanční podpory čerpané z rozpočtů jiných subjektů (EU, stát).

Veškeré informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech lze získat na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obsahuje jak podrobnosti k jednotlivým vyhlašovaným dotačním programům, tak i potřebné formuláře a dokumenty související s uvedenou problematikou.

Jihomoravský kraj si uvědomuje možná korupční rizika související s poskytováním finanční podpory, a proto se rozhodl učinit některé kroky k jejich minimalizaci. Jedním z nich je i zveřejnění údajů o podpořených subjektech. Tyto informace byly do roku 2020 součástí  Závěrečného účtu JMK, jež je každoročně zveřejňován na stránkách Jihomoravského kraje. 

Přehled o dotacích, příspěvcích a darech poskytnutých z rozpočtu JMK v roce 2021 je uveden zde a v roce 2022 zde.

Přehled o dotacích, příspěvcích a darech poskytnutých z rozpočtu JMK v roce 2023 je uveden zde.

 

 

Dotační portál JMK