Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Základní informace o whistleblowingu

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „směrnice“). Směrnice poskytuje oznamovatelům (whistleblowerům) záruku, že pokud stanoveným způsobem oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, tak nebudou nijak sankcionováni. Krajskému úřadu jako povinnému subjektu ukládá směrnice povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS) a nastavit procesy vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení od oznamovatelů v rámci VOS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie odkaz zde

Metodika Ministerstva spravedlnosti, odboru střetu zájmů a boje proti korupci, k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unieodkaz zde

Příkaz ředitele KrÚ č. 424/IŘA k ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (WHISTLEBLOWING)odkaz zde

 

Prostřednictvím jakých systémů je možno podat oznámení?

Oznámení je možno podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (zřizuje KrÚ) nebo prostřednictví externího oznamovacího systému (zřizuje Ministerstvo spravedlnosti).

Jak podat oznámení?
Oznámení lze podat:
a) ústně v budově KrÚ, Žerotínovo náměstí 3, 1. patro, kancelář č. 143 nebo 142. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam;
b) písemně na adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby“);
c) telefonicky na telefonním čísle 541 655 555 (telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván);
d) elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@jmk.cz.

Komu je poskytována ochrana dle směrnice?
Všem kategoriím „pracovníkům“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníkům, stážistům, uchazečům o zaměstnání a dalším osobám, které se pohybují v pracovním prostředí Jihomoravského kraje.

Jakých oblastí se musí oznámení týkat?
Dle směrnice lze oznamovat pouze protiprávní jednání spadající do těchto oblastí:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele a
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů. 

Ujišťujeme Vás, že v rámci ochrany oznamovatele i dalších dotčených osob bude zajištěna vysoká míra ochrany jejich totožnosti a skutečností uvedených v oznámení. S oznámením se budou moci obeznámit pouze příslušné osoby, které k tomu mají oprávnění.