Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Základní informace o Protikorupční lince Jihomoravského kraje

Usnesením RJMK č. 6684/10/R88 přijatém na 88. schůzi RJMK konané dne 26.10.2010 byla schválena Pravidla pro nakládání s podněty obsahujícími podezření na korupční jednání (směrnice č. 71/INA-VOK). Prostřednictvím tohoto dokumentu došlo ke zřízení Protikorupční linky Jihomoravského kraje a současně k podrobné úpravě postupů pro nakládání s přijatými podněty, jejich zpracování, evidenci a vyřizování.
Protikorupční linka Jihomoravského kraje je chápána jako souhrn technických opatření, prostřednictvím, kterých je možno podávat podněty obsahující podezření z korupčního jednání (speciální telefonní linka, e-mail, podatelna). Podněty, které mohou být i anonymní, lze tak podat telefonicky nebo písemně v elektronické či listinné podobě.


Vaše podezření z korupčního jednání zaměstnanců Jihomoravského kraje včetně všech jeho dislokovaných pracovišť můžete sdělit prostřednictvím:

  • čísla telefonní protikorupční linky 541654444
  • interaktivního formuláře umístěného na těchto stránkách
  • protikorupční e-mailové adresy korupce@kr-jihomoravsky.cz
  • poštovní adresy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (obálka musí být označena slovy „PROTIKORUPČNÍ LINKA“)

Shora uvedené kontakty můžete použít i v případě, pokud chcete poukázat na jiné negativní skutečnosti, které podle Vašeho názoru nejsou trestným činem konkrétní osoby, ale jedná se například o podněty vztahující se ke snížení rizika korupčního jednání u Jihomoravského kraje apod.

Ujišťujeme Vás, že se každým Vaším podnětem budeme zabývat. Uvítáme, jestliže nám poskytnete informace aktuální, konkrétní a ověřitelné, a také sdělíte kontakt na Vás, který pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj.


Soubor nečastějších otázek a odpovědí, které Vám pro využití protikorupční linky poskytnou další potřebné informace:


Mohu na protikorupční linku volat kdykoliv?

Linka 541654444 je každý pracovní den obsluhována pracovníkem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborníkem na protikorupční trestnou činnost. Mimo provozní dobu je možné zanechat vzkaz na záznamníku. Pověřený pracovník linky se ozve, jakmile to bude možné.


Mohu na protikorupční linku volat, aniž bych se představil?

Volající sám zváží, zda sdělí své jméno případně další osobní údaje, nebo zůstane v anonymitě. Provozovatel linky však nemá vyšetřovací pravomoci, a proto má omezenou možnost účinně řešit anonymní sdělení volajícího.


Nemohou být informace sdělené na protikorupční linku zneužity?

Informace poskytnuté volajícím podléhají závazku mlčenlivosti provozovatele linky a třetím osobám mohou být poskytnuty pouze se souhlasem volajícího.


Jak probíhá hovor na protikorupční lince?

Volající by měl stručně vylíčit skutečnosti důležité pro posouzení věci. Zejména by měl uvést svůj vztah k
oznamované události, kdy a kde se udála, jaké kroky již sám podnikl a důvody svého podezření na korupční jednání. V případě potřeby budou pověřeným pracovníkem linky kladeny volajícímu dotazy směřující k objasnění věci.

 

Jak mi může protikorupční linka pomoci?

V případech, kdy se na linku obrátí volající s poznatkem netýkajícím se Jihomoravského kraje, bude mu předestřeno právní posouzení věci včetně možností, jak dále ve věci postupovat a jakým způsobem se obrátit na instituci příslušnou k jejímu řešení.

 

Formulář pro online podání

Nepovinné Položky
11.08.2011

Pololetní zprávy o vyřizování podnětů přijatých prostřednictvím Protikorupční linky JMK