Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj považuje boj proti korupci za svou prioritu a snaží se svým aktivním přístupem k této problematice přispět nejen přijímáním jednotlivých opatření k eliminaci korupčních rizik, ale především posílením informovanosti občanů prostřednictvím zpřístupnění údajů, jež se týkají rizikových oblastí. Cílem protikorupční politiky Jihomoravského kraje je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce a co nejvíce minimalizovat rizikové faktory, které napomáhají vzniku korupčního prostředí. Mezi opatření, která Jihomoravský kraj dosud přijal a která považuje za základní kámen protikorupční politiky Jihomoravského kraje, patří přijetí Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a zmapování oblastí současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání – tzv. Mapa korupčních rizik, která tvoří přílohu protikorupční strategie.

Protikorupční strategie Jihomoravského kraje - 2. aktualizace – znění k 9.1.2014 (pdf, 814 kB)

Protikorupční strategie Jihomoravského kraje – 3. aktualizace ze dne 28.1. 2019 (docx, 136 kB)

Protikorupční strategie Jihomoravského kraje – 4. aktualizace ze dne 15.6. 2020 (pdf, 652 kB)

Vyhodnocení plnění cílů obsažených v Protikorupční strategii JMK je prováděno prostřednictvím Zpráv o plnění Protikorupční strategie JMK. Znění posledních zpráv je k dispozici prostřednictvím níže uvedených odkazů.

III. Zpráva o plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje (schválena RJMK na 76. schůzi konané dne 24. 10. 2014) (pdf, 765 kB)

IV. Zpráva o plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje (schválena RJMK na 18. schůzi konané dne 4. 5. 2017) (pdf, 942 kB)

Zpráva o plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje (schválena RJMK na 86. schůzi konané dne 28. 1. 2019) (docx, 90 kB)

Zpráva o plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje (schválena RJMK na 163. schůzi konané dne 29. 9. 2020) (docx, 100 kB)

Zpráva o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje za období červenec 2020–červen 2022 (schválena RJMK na 79. schůzi konané dne 09.11.2022) (pdf, 461 kB)

 

Ve Zprávách o Plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje je vždy shrnut aktuální stav plnění jednotlivých cílů, vyhodnocení naplnění indikátorů, zhodnocení přínosu realizovaných cílů včetně návrhu opatření. Na základě těchto zpráv následně dochází k revizím Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a k aktualizaci jednotlivých cílů, včetně definování cílů nových.

 

PŘÍRUČKA

Stop korupci

 

KODEX ETIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jedním z cílů aktualizované „Protikorupční strategie Jihomoravského kraje“ byla i revize Kodexu etiky Jihomoravského kraje, který byl schválen usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 7789/11/R/108, dne 10.3.2011. Tento dokument byl po aktualizaci rozdělen a vznikly dva dokumenty: „Kodex etiky Jihomoravského kraje“ a „Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje“ - oba účinné od 1.9.2013. Původní Kodex byl ke dni 31.8.2013 zrušen usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2008/13/R30.

Účelem Kodexu etiky Jihomoravského kraje je deklarace žádoucích standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených orgánu Jihomoravského kraje, ředitelů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob zřizovaných, zakládaných nebo spoluovládaných Jihomoravským krajem při výkonu veřejné správy.

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje reflektuje úpravu obsaženou v Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy schváleném usnesením vlády ČR č. 331/2012. Jeho účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 

Kodex etiky Jihomoravského kraje (pdf, 240 kB)

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje (pdf, 152 kB)